Margin Level หรือ %Margin คืออะไร แต่ถ้าตามความเข้าใจของผมแล้ว Margin Level หรือ %Margin คือ เปอร์เซ็นต์ความปลอดภัยของพอร์ตลงทุน

สูตรคำนวณ Margin Level = ( Equity/Margin) x 100

ถ้าหากว่า Margin Level หรือ %Margin คือ เปอร์เซ็นต์ความปลอดภัยของพอร์ตลงทุน
แสดงว่าถ้าค่านี้ยิ่งมีสูงมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งส่งผลดี เพราะถือว่ามีความปลอดภัยของพอร์ตลงทุนสูง

ตัวอย่าง
สมมุติว่า มีทุน 100$ ใช้ Margin 10$ และ Equity ที่เหลืออยู่เท่ากับ 90$
Margin Level ของเราในตอนนั้นจะเท่ากับ (90/10)*100 = 900%
ค่านี้ยังไม่รวมกำไร-ขาดทุน ที่จะส่งผลให้ Margin Level เพิ่มขึ้นหากได้กำไร หรืออาจจะลดลงหากออร์เดอร์ที่ถืออยู่นั่นติดลบ

สมมุติว่า มีทุน 100$ ใช้ Margin 25$ และ Equity ที่เหลืออยู่เท่ากับ 75$
Margin Level ของเราในตอนนั้นจะเท่ากับ (75/25)*100 = 300%
ค่านี้ยังไม่รวมกำไร-ขาดทุน ที่จะส่งผลให้ Margin Level เพิ่มขึ้นหากได้กำไร หรืออาจจะลดลงหากออร์เดอร์ที่ถืออยู่นั่นติดลบ

จากตัวอย่างแสดงให้เห็นว่า..
ถ้าเราใช้ทุนในการเทรดน้อย ความปลอดภัยมันก็จะเพิ่มขึ้น
ถ้าเราใช้ทุนในการเทรดเยอะ ความปลอดภัยมันก็จะน้อยลง